ថ្ងៃនេះ វក ឆ្លូវ រោង រកា ច និងម្សាញ់ លាភខ្ពស់បង្វិល១ជុំ មករកអ្នកវិញទៀតហើយ

Loading...

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីចំណាត់ថ្នាក់នៃលាភដែលឆ្នាំទាំង៦ខាងលើ អាចទទួលបានក្នុងថ្ងៃនេះ។ លេខ និងពណ៌សំណាង នឹងបង្ហាញផងដែរ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?


 

  • ឆ្នាំដែលអាចទទួលបានលាភខ្ពស់ជាងគេ គឺឆ្នាំវក ឆ្លូវ និងរោង។
  • ឆ្នាំដែលអាចទទួលបានលាភបង្គួរ គឺឆ្នាំរកា ច និងម្សាញ់។
  • ឆ្នាំដែលគួរតែប្រយ័ត្ន គឺឆ្នាំមមី ខាល និងកុរ។
  • លេខសំណាងរបស់អ្នក គឺលេខ៧ និង៨។
  • ពណ៌សំណាងរបស់អ្នក គឺពណ៌ក្រហម ខៀវ និងស្វាយ៕

 

Loading...
Loading...