មើលលក្ខណៈក្រយៅដៃ ប្រាប់ពីជោគកំណើត​មានលាភឬគ្រោះ?

Loading...

តាមរយៈក្បូនហោរាទស្សទាយនេះ អាចប្រាប់អ្នកពីជោគកំណើតរបស់លោកអ្នកបាន ។១- ម្រាមដៃទាំង១០ បើមានក្រយៅដៃគ្រប់១០ទាយថា ប្រសើរណាស់ នឹងមានបុណ្យ។២- បើមាន ២ទាយថា នឿយច្រើន ហើយជាអ្នកចូលចិត្តដើរ។៣- បើមាន៣ ឬ៥ ល្អតិចអាក្រក់ច្រើន បើមាន ៦ ៧ មិនល្អ បើមាន៨ គ្រាន់បើ បើមាន៩ល្អហោង។

 

Loading...
Loading...