ក្រដាស់លុយនិងលេខចុងដែលអ្នកគួរទុកក្នុងកាបូបដើម្បីទទួលបានហ៊ុងស៊ុយល្អ

Loading...

ដាក់លុយក្នុងកាបូបអោយមានហ៊ុងស៊ុយល្អ ស្រូបយកលាភ តាមឆ្នាំកំណើត:

 • ឆ្នាំ ជួត ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ មានលេខចុងគឺ 7
 • ឆ្នាំ ឆ្លូវ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 2
 • ឆ្នាំ ខាល ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 5
 • ឆ្នាំ ថោះ ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 4
 • ឆ្នាំ រោង ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 3
 • ឆ្នាំ ម្សាញ់ ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 4
 • ឆ្នាំ មមី ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 6
 • ឆ្នាំ មមែ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 1
 • ឆ្នាំ វក ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 4
 • ឆ្នាំ រកា ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 9
 • ឆ្នាំ ច ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 0
 • ឆ្នាំ កុរ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 4

 

Loading...
Loading...