ប្រាក់ខែ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចំនួន ២៧ រូប នៅលើពិភពលោក

Loading...

នាយករដ្ឋមន្រ្តី មានតួនាទីដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពរីកចម្រើន និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ ទន្ទឹមនឹងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់នោះ យើងពិតជាចង់ដឹងពីប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រាក់ប្រចាំខែ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះហើយ។ ដូចនេះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំខែ សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្រ្តីទាំងនោះទាំងអស់គ្នា៖

 

Loading...

ព័ត៍មានថ្មីៗ

Loading...