កូនទី២ គួរតែឃ្លាតអាយុពីកូនទី១ ប៉ុន្មានឆ្នាំទើបល្អទៅ?

Loading...

ប្រសិនជាអ្នកចង់បានកូនទី២ អ្នកគួរតែពិចារណាទៅលើគម្លាតនៃអាយុរបស់កូនទាំងពីរ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នក និងកូន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?


កូនទី២ គួរតែឃ្លាតពីកូនទី១ចំនួន២ឆ្នាំ។ មានន័យថា អ្នកគួរតែយកកូនទី២ នៅពេលដែលកូនទី១មានអាយុចាប់ពី២ឆ្នាំឡើងទៅ។ ការធ្វើបែបនេះ ទើបអាចល្អចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកម្តាយ និងកូនទាំងពីរ។ កូនទី១ នឹងអាចទទួលបានទឹកដោះពីអ្នកម្តាយគ្រប់គ្រាន់។ ម្យ៉ាងទៀត សុខភាពអ្នកម្តាយនឹងមិនសូវខ្សោយទេ ដោយមានកម្លាំង និងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្កង់ទារកក្នុងផ្ទៃ។ ដូចនេះ អ្នកអាចធ្វើការពិចារណា ហើយសម្រេចបាន ទើបអាចល្អចំពោះកូន និងអ្នកម្តាយ៕

 

Loading...
Loading...