របៀបធ្វើ នំបញ្ជុកយួន

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • ខ្ទឹមស រំដេង ស្លឹកក្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច ផ្សិតមូល
 • សាច់ សាច់ត្រី ឈាមជ្រូក ជើងមាន់ 
 • ស្ករ ប៊ីចេង អំបិល ទឹកត្រី
 • បន្លែ មាន ស្លឹកកាឆាយ ត្រកូន ត្រយោងចេក ជីររណា ជីវង សណ្តែកបណ្តុះ
របៀបធ្វើ
 1. ដាំទឹក ដាក់ ខ្ទឹមស រំដេង ស្លឹកក្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច ពុះបន្តិច
 2. បង់សាច់ត្រី ឈាមជ្រូក ជើងមាន់ 
 3. ដាក់ស្ករ ប៊ីចេង អំបិល ទឹកត្រី ហើយស្រង់សាច់ត្រីឡើង 
 4. បង់ឈាមជ្រូក និងផ្សិត ទុក ៥នាទី 
 5. វគ្គស្រុះបន្លែ ស្លឹកកាឆាយ ត្រកូន ត្រយោងចេក ជីររណា ជីវង សណ្តែកបណ្តុះ 
 6. ដួសដាក់ចាន ហើយដាក់នំបញ្ចុកពីលើ និងសាច់ត្រី និងទឹក
 7. ទឹកកាពិ ឆាជាមួយខ្ទឹមស អោយឆាវបន្តិច
 8. ទឹកអំពិលទុំ លាយជាមួយទឹកក្តៅ ដាក់ប៊ិចេងបន្តិច 
បញ្ចប់ 6បូក 7និង8 ដាក់ស្ករបន្តិចតាមចំណូលចិត្តជាការស្រេច ។
 

របៀបធ្វើ នំបញ្ជុកយួន :: Cam Location

Loading...
Loading...